th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

การรับประกันสินค้า

ขอบเขตของการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและผลิตสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป และไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานนิวเคลียร์, รถไฟ, ยานพาหนะ, เครื่องจักรเพื่ออุปกรณ์สร้างความบันเทิง,อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย, อุปกรณ์การแพทย์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตมนุษย์หรือทรัพย์สิน หากท่านตั้งใจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปในด้านใด ๆตามที่กล่าวมาในการนำไปประยุกต์ที่จะใช้งานโดยมิได้ตั้งใจ โปรดปรึกษาเราเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะด้านและสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเพราะการรับประกันของเราจะครอบคลุมเฉพาะรายการที่ระบุไว้ภายใต้ "การรับประกันผลิตภัณฑ์."

การรับประกันสินค้า

เราจะมีการซ่อมแซมสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากพบข้อบกพร่องของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ของเราในช่วงระยะเวลาการรับประกัน การซ่อมแซมและการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น (อย่างไรก็ตามรวมไปถึงกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันครอบคลุมทั้งสินค้าและซอฟแวร์ได้ถูกติดตั้งในผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของผู้ใช้งานเมื่อพบว่าในการเชื่อมต่อมีปัญหาต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการรับประกันหรือมีการเปลี่ยนแปลง,ดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆ

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าของเราเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ท่านระบุ


ยกเว้น

ข้อบกพร่องและความผิดปกติของสินค้าในข้อใดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า:
1. เงื่อนไขใด ๆที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมการจัดการหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกสินค้าหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อื่น ๆที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา
2. สาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา
3. การปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญของเราเอง;
4. การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขและขอบเขตของผลิตภัณฑ์
5. เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานในขณะที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความเสียหายของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสาเหตุอื่น ๆที่เหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา


บทบัญญัติข้างต้นใช้กับผลิตภัณฑ์ของโอเรียนทัล มอเตอร์ ที่มีการจัดจำหน่ายและใช้งานในประเทศสิงคโปร์,มาเลเซียและไทย หากผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการจัดส่งไปต่างประเทศที่นอกเหนือจาก 3 ประเทศดังกล่าว กรุณาปรึกษาสำนักงานขายของเรา [เพื่อสอบถามข้อบังคับของการรับประกันสินค้าของเราที่ถูกต้องเหมาะสม]