ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
Oriental Motor Asia Pacific Pte. Ltd. > New Member Registration Customer Information Entry
Customer Information Entry > Contents Confirmation > Completed
New Member Registration

Please enter your information. Do not use special characters. Please Check the Terms of Use and, when you can agree to the Terms, tick the check box and click the [Confirm] button.
We will send the notice of your update to your registered e-mail address.
Make sure to enter the data in the item with an asterisk (*). Do not use the special characters.

Entry of your information

Customer Information

User ID* Ex: omuser
Password* Ex: ompsw123
Password Confirmation* Ex: ompsw123
Email* Ex: user@user.co.jp
Email confirmation* Ex: user@user.co.jp
Name (Given name)* Ex: Ichiro
Name (Family name)* Ex: Suzuki
Sex*
Company* Ex: Oriental Motor Co., Ltd
Site Name Ex: Tokyo office
Name of Department or Division Ex: Marketing HQ
Job Title Ex: Deputy manager
Type of Business*
Type of Job Category*
Postal Code* Ex: 100000
Country*
Area*
Address* Ex: 1-4-25, Kouraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Telephone Number* Ex: 123456789012
FAX Number Ex: 123456789012
Cell Phone Number Ex: 123456789012
Subscribe the mail magazine*
Subscribe news letter*
Agreement to the Terms of Use