th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)

ความสะดวกสบายในชีวิตและสังคมในทุกวันนี้ได้ถูกรองรับด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยซึ่งอาจเป็นแหล่งที่จะกำเนิดความร้อน ในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่หยุดพัก 365 วันต่อปี อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการความร้อนนี้อย่างเหมาะสม โอเรียนทัล มอเตอร์ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการกับความร้อนนี้โดยมุ่งเน้นไปยังพัดลมระบายความร้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการนี้

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกน (Axial Flow Fans)

ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Input)

MU Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
MRS Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
Long Life MRE Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ

ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Input)

MDS Series/MD Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
MDA Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
Long Life MDE Series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ

โบลเวอร์ (Centrifugal Blowers)

MB Series
โบลเวอร์นั้นสามารถสร้างการไหลของอากาศที่มีความดันสถิต (Static Pressure) ที่สูงได้ พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะจุดและการไหลผ่านท่อ โบลเวอร์นี้สามารถถูกใช้ในการยึดหรือเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยแรงดูดที่สูง ด้วยลักษณะทางออกของอากาศที่ถูกลดขนาดลงเพื่อมุ่งเน้นการไหลของอากาศไปยังทิศทางที่เฉพาะเจาะจง โบลเวอร์นี้จึงถูกใช้เพื่อระบายความร้อนเฉพาะจุดได้ และด้วยความดันสถิตที่สูง จึงทำให้พัดลมนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการระบายความร้อนในอุปกรณ์ที่อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้ง่ายหรือใช้เมื่อต้องการให้อากาศไหลผ่านท่อ
MBD Series
โบลเวอร์นั้นสามารถสร้างการไหลของอากาศที่มีความดันสถิต (Static Pressure) ที่สูงได้ พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะจุดและการไหลผ่านท่อ โบลเวอร์นี้สามารถถูกใช้ในการยึดหรือเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยแรงดูดที่สูง ด้วยลักษณะทางออกของอากาศที่ถูกลดขนาดลงเพื่อมุ่งเน้นการไหลของอากาศไปยังทิศทางที่เฉพาะเจาะจง โบลเวอร์นี้จึงถูกใช้เพื่อระบายความร้อนเฉพาะจุดได้ และด้วยความดันสถิตที่สูง จึงทำให้พัดลมนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการระบายความร้อนในอุปกรณ์ที่อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้ง่ายหรือใช้เมื่อต้องการให้อากาศไหลผ่านท่อ

พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกน (Cross Flow Fans)

MF Series
พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนนี้เหมาะสำหรับใช้ในการระบายความร้อนของแผงวงจรภายในเครื่องจักรหรือใช้สำหรับงานอื่นๆที่ต้องการการเป่าอากาศที่มีลักษณะเป็นแนวกว้างหรือเป็นรูปแบบที่เหมือนกับม่านอากาศ
พัดลมนี้มีการไหลของอากาศเป็นมุมฉากและพัดลมมีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งพัดลมนี่บริเวณมุมเพื่อประหยัดพื้นที่ได้
MFD Series
พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนนี้เหมาะสำหรับใช้ในการระบายความร้อนของแผงวงจรภายในเครื่องจักรหรือใช้สำหรับงานอื่นๆที่ต้องการการเป่าอากาศที่มีลักษณะเป็นแนวกว้างหรือเป็นรูปแบบที่เหมือนกับม่านอากาศ
พัดลมนี้มีการไหลของอากาศเป็นมุมฉากและพัดลมมีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งพัดลมนี่บริเวณมุมเพื่อประหยัดพื้นที่ได้

โมดูลระบายความร้อน (Cooling Modules)

FM Series
FM ซีรี่ส์ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการรวมกันระหว่างพัดลมเอซีชนิดเป่าตามแนวแกนกับอุปกรณ์เพิ่มเติม การติดตั้ง FM ซีรี่ส์ นั้นจะใช้เวลาไม่มาก จึงทำให้สามารถลดค่าแรงในการติดตั้งลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถขจัดปัญหาเรื่องการเข้าไปของฝุ่นและละอองน้ำ จึงส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น